زیرنویس فارسی A Better Tomorrow III: Love and Death in Saigon

زیرنویس فارسی برای A Better Tomorrow III: Love and Death in Saigon در 1989

ناشنوا

در پرانتز