زیرنویس فارسی A Better Tomorrow III: Love and Death in Saigon - فردای بهتر سوم: عشق و مرگ در سایگون

زیرنویس فارسی برای A Better Tomorrow III: Love and Death in Saigon - فردای بهتر سوم: عشق و مرگ در سایگون در 1989

ناشنوا

در پرانتز