A Better Tomorrow III: Love and Death in Saigon - một ngày mai tốt đẹp hơn iii: tình yêu và cái chết ở Sài Gòn Tiếng Việt phụ đề

Tiếng Việt phụ đề cho A Better Tomorrow III: Love and Death in Saigon - một ngày mai tốt đẹp hơn iii: tình yêu và cái chết ở Sài Gòn trong 1989

Khiếm thính

Trong ngoặc đơn