A Better Tomorrow III: Love and Death in Saigon - một ngày mai tốt đẹp hơn iii: tình yêu và cái chết ở Sài Gòn vietnamese Subtitle

vietnamese subtitle for A Better Tomorrow III: Love and Death in Saigon - một ngày mai tốt đẹp hơn iii: tình yêu và cái chết ở Sài Gòn in 1989

Hearing Impaired

in parenthesis