یک روز تابستانی روشن تر


زبان های زیرنویس موجود

یک روز تابستانی روشن تر زیرنویس به زبانهای زیر در دسترس است


زبانهای غیر قابل دسترسی

شما می توانید یک زیرنویس جدید برای یک روز تابستانی روشن تر در زبان های فولیده ایجاد کنید

یک روز تابستانی روشن تر

A boy experiences first love, friendships and injustices growing up in 1960s Taiwan.

IMDB
نمره: 8.4
تاریخ: 1991