زیرنویس فارسی A Brighter Summer Day - یک روز تابستانی روشن تر

زیرنویس فارسی برای A Brighter Summer Day - یک روز تابستانی روشن تر در 1991

ناشنوا

در پرانتز