A Brighter Summer Day - một ngày hè tươi sáng hơn Tiếng Việt phụ đề

Tiếng Việt phụ đề cho A Brighter Summer Day - một ngày hè tươi sáng hơn trong 1991

Khiếm thính

Trong ngoặc đơn