A Few Best Men Anh phụ đề

Anh phụ đề cho A Few Best Men trong 2011

Khiếm thính

Trong ngoặc đơn