A Few Best Men - một vài người đàn ông tốt nhất Tiếng Việt phụ đề

Tiếng Việt phụ đề cho A Few Best Men - một vài người đàn ông tốt nhất trong 2011

Khiếm thính

Trong ngoặc đơn