A Few Best Men - một vài người đàn ông tốt nhất vietnamese Subtitle

vietnamese subtitle for A Few Best Men - một vài người đàn ông tốt nhất in 2011

Hearing Impaired

in parenthesis