Aching Hearts Anh phụ đề

Anh phụ đề cho Aching Hearts trong 2009

Khiếm thính

Trong ngoặc đơn