Aching Hearts Tiếng Việt phụ đề

Tiếng Việt phụ đề cho Aching Hearts trong 2009

Khiếm thính

Trong ngoặc đơn