اعمال انتقام جویانه


زبان های زیرنویس موجود

اعمال انتقام جویانه زیرنویس به زبانهای زیر در دسترس است


زبانهای غیر قابل دسترسی

شما می توانید یک زیرنویس جدید برای اعمال انتقام جویانه در زبان های فولیده ایجاد کنید

اعمال انتقام جویانه

A fast-talking lawyer transforms his body and takes a vow of silence, not to be broken until he finds out who killed his wife and daughter and has his revenge.

IMDB
نمره: 5.8
تاریخ: 2017