All About Me inglese sottotitolo

inglese sottotitolo per All About Me in 2018

Compromissione dell'udito

nella parentesi