Always Anh phụ đề

Anh phụ đề cho Always trong 2011

Khiếm thính

Trong ngoặc đơn