Always - luôn luôn Tiếng Việt phụ đề

Tiếng Việt phụ đề cho Always - luôn luôn trong 2011

Khiếm thính

Trong ngoặc đơn