زیرنویس فارسی American Gothic

زیرنویس فارسی برای American Gothic در 1987

ناشنوا

در پرانتز