American Gothic Anh phụ đề

Anh phụ đề cho American Gothic trong 1987

Khiếm thính

Trong ngoặc đơn