زیرنویس فارسی American Gothic - گوتیک آمریکایی

زیرنویس فارسی برای American Gothic - گوتیک آمریکایی در 1987

ناشنوا

در پرانتز