An Officer and a Gentleman Anh phụ đề

Anh phụ đề cho An Officer and a Gentleman trong 1982

Khiếm thính

Trong ngoặc đơn