زیرنویس فارسی Ararat

زیرنویس فارسی برای Ararat در 2002

ناشنوا

در پرانتز