زیرنویس فارسی Asylum of Satan

زیرنویس فارسی برای Asylum of Satan در 1972

ناشنوا

در پرانتز