Asylum of Satan inglese sottotitolo

inglese sottotitolo per Asylum of Satan in 1972

Compromissione dell'udito

nella parentesi