بیدار کردن زودیاک


زبان های زیرنویس موجود

بیدار کردن زودیاک زیرنویس به زبانهای زیر در دسترس است


زبانهای غیر قابل دسترسی

شما می توانید یک زیرنویس جدید برای بیدار کردن زودیاک در زبان های فولیده ایجاد کنید

بیدار کردن زودیاک

The story follows a down-on-their-luck couple who discovers a serial killer's film reels. They decide to take the law into their own hands, risking everything for the chance at a $100,000 reward. It isn't long until they find themselves in the killer's lethal cross-hairs.

IMDB
نمره: 5.1
تاریخ: 2017