Captain Blood Anh phụ đề

Anh phụ đề cho Captain Blood trong 1935

Khiếm thính

Trong ngoặc đơn