cái chết và thiếu nữ


Ngôn ngữ phụ đề có sẵn

cái chết và thiếu nữ phụ đề có sẵn trong các ngôn ngữ sau


Ngôn ngữ không có sẵn

Bạn có thể tạo một phụ đề mới cho cái chết và thiếu nữ trong các ngôn ngữ folowing

cái chết và thiếu nữ

A political activist is convinced that her guest is a man who once tortured her for the government.

IMDB
Ghi bàn: 7.1
Ngày: 1994