Death Race - đường đua tử thần vietnamese Subtitle

vietnamese subtitle for Death Race - đường đua tử thần in 2008

Hearing Impaired

in parenthesis