Deep Impact Anh phụ đề

Anh phụ đề cho Deep Impact trong 1998

Khiếm thính

Trong ngoặc đơn