Deep Impact - tác động sâu sắc Tiếng Việt phụ đề

Tiếng Việt phụ đề cho Deep Impact - tác động sâu sắc trong 1998

Khiếm thính

Trong ngoặc đơn