Deep Impact - tác động sâu sắc vietnamese Subtitle

vietnamese subtitle for Deep Impact - tác động sâu sắc in 1998

Hearing Impaired

in parenthesis