زیرنویس فارسی Deranged

زیرنویس فارسی برای Deranged در 2012

ناشنوا

در پرانتز