Deranged Anh phụ đề

Anh phụ đề cho Deranged trong 2012

Khiếm thính

Trong ngoặc đơn