زیرنویس فارسی Deranged - آشفته

زیرنویس فارسی برای Deranged - آشفته در 2012

ناشنوا

در پرانتز