Dogville Anh phụ đề

Anh phụ đề cho Dogville trong 2003

Khiếm thính

Trong ngoặc đơn