Dogville - dogville Tiếng Việt phụ đề

Tiếng Việt phụ đề cho Dogville - dogville trong 2003

Khiếm thính

Trong ngoặc đơn