Dry Summer Anh phụ đề

Anh phụ đề cho Dry Summer trong 1963

Khiếm thính

Trong ngoặc đơn