زیرنویس ویرایش شده

این زیرنویس ها باید تأیید یا ویرایش شوند

زیرنویس ترجمه نشده

این زیرنویس ها باید به زبان شما ترجمه شوند

زیرنویس های نقص

زیرنویس هایی که باید بررسی و بررسی شوند

زیرنویس های جدید

این زیرنویس ها به شما نیاز دارند که نگاهی بیندازید و آنها را بررسی کنید

پیشنهاد کنید زیرنویس برای یک فیلم جدید اضافه کنید

لطفاً فیلم را در IMDB پیدا کرده و آدرس پیوند را در جعبه متن زیر کپی کنید

URL IMDB وارد شده معتبر نیست ، باید مانند https://www.imdb.com/title/tt2106476/؟ref_=tt_sims_tt باشد

سریال تلویزیونی

سری اخیراً به Subask اضافه شده است

فیلم های جدید

این فیلم های جدید اخیراً اضافه شده است

زیرنویس بارگیری شده شما

زیرنویس هایی که بارگیری کرده اید

ویرایش های شما

زیرنویس هایی که ویرایش کرده اید