Female Trouble Anh phụ đề

Anh phụ đề cho Female Trouble trong 1974

Khiếm thính

Trong ngoặc đơn