Fire in the Sky Anh phụ đề

Anh phụ đề cho Fire in the Sky trong 1993

Khiếm thính

Trong ngoặc đơn