Gemini Man Anh phụ đề

Anh phụ đề cho Gemini Man trong 2019

Khiếm thính

Trong ngoặc đơn