King of Peking Anh phụ đề

Anh phụ đề cho King of Peking trong 2017

Khiếm thính

Trong ngoặc đơn