زیرنویس فارسی فیلم Raiders of the Lost Ark - اظهارات کشتی گمشده سال 1981

همگام سازی زیرنویس

ویرایش زیرنویس

دیالوگ های مشهور فیلم Raiders of the Lost Ark