phụ đề tiếng Tiếng Việt cho Raiders of the Lost Ark trong 1981

Đồng bộ hóa

Chỉnh sửa phụ đề

Câu nói nổi tiếng của Raiders of the Lost Ark