The Big Year Anh phụ đề

Anh phụ đề cho The Big Year trong 2011

Khiếm thính

Trong ngoặc đơn