The Loved Ones Anh phụ đề

Anh phụ đề cho The Loved Ones trong 2009

Khiếm thính

Trong ngoặc đơn