The Waterboy inglese sottotitolo

inglese sottotitolo per The Waterboy in 1998

Compromissione dell'udito

nella parentesi