The Waterboy - người bán nước Tiếng Việt phụ đề

Tiếng Việt phụ đề cho The Waterboy - người bán nước trong 1998

Khiếm thính

Trong ngoặc đơn