The Waterboy - người bán nước vietnamese Subtitle

vietnamese subtitle for The Waterboy - người bán nước in 1998

Hearing Impaired

in parenthesis