Who'll Stop the Rain Anh phụ đề

Anh phụ đề cho Who'll Stop the Rain trong 1978

Khiếm thính

Trong ngoặc đơn